Våra Tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder en rad tjänster i form av föreläsningar, workshops, nyhetsbrev, fördjupningsmaterial, rapporter m.m. utifrån de kunskaps- och problemområden som Alle Fonti hanterar. Vårt koncept är att i en snabbt föränderlig omvärld och ett svåröverblickbart informationsflöde erbjuda pålitlig kompetens om och kritisk granskning av information som är viktig att hantera i en verksamhet eller en utbildningssituation.

Alle Fonti för skolor


Workshop för lärare på Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborg i april 2018

Alle Fonti erbjuder kompetensutveckling och fortbildning som siktar mot den pågående satsning på digitalisering, digital kompetens och källkritik som regeringen och skolverket initierat. Detta kan ses som en respons på den bredare diskussion om behovet av en mobilisering och generell kompetenshöjning för att möta de utmaningar som det digitala medielandskapets snabba omvandlingar ställer dagens unga inför.

Nyare forskning visar att det finns en hel del didaktiska utmaningar kring källkritik, inte minst när fokus går över på digital källkritik i olika former. Det handlar om hur man ska hantera elevers ofta felaktiga självbild vad gäller deras egen källkritiska förmåga, om balansgången mellan ämnesspecifik och generell kunskap och färdighet, om ”disciplinary literacy”, om kombinationen ämneskunskap och digital färdighet, om nyhetsgranskning och lateralt sökande, och en överblick över möjliga digitala verktyg och riskmoment. Därutöver behöver man även diskutera hur man kan utmana bekräftelse-bias (m.fl. bias-former) och förutfattade meningar, och hur man går tillväga när man behandlar vetenskapliga fakta och vetenskaplig konsensus respektive problematiserar myter och konspirationsteorier. Kritiskt tänkande och inslag av ”science literacy” är alltså också nödvändiga komponenter.

Mot denna bakgrund erbjuder vi kompetensutveckling i källkritik, kritiskt tänkande, digital kompetens och MIK för lärare på grund- och gymnasienivå. Vi erbjuder föreläsningar, workshops och hela kurspaket för ett eller flera tillfällen. Vi har allmänna presentationer och översikter, men även olika fördjupningspaket som kan kombineras efter önskemål:

 • ”Klassisk källkritik: teorier, modeller och definitioner kring ’fake news’, propaganda m.m.”
 • ”Digital källkritik, nya ansatser: sökkritik, lateralt läsande, checklistor (och kritiken mot dom), beteendemönster på nätet, Caulfields modell för uppföljning m.m. Återkoppling till läroplan/er”
 • ”Teorier, modeller och definitioner kring bild/film/meme-analys”
 • ”Aktuella utmaningar – AI (t.ex. deep fake, laser phishing), påverkansoperationer, dark ads, personaliseringsalgoritmer/filterbubblor”
 • ”Kognitiva frågeställningar: bias, ekokammare osv”
 • ”Kritiskt tänkande: källkritik, argumentationsanalys, vetenskaplighet”
 • ”Science literary, Stats literacy, Data literacy”
 • ”Källtillit: att hitta rätt.”
 • ”Nya initiativ och verktyg: intressanta pågående initiativ med digitala verktyg, databaser, utbildningssatsningar, organisationer och rörelser”
 • ”Näthat, troll och kränkningar på sociala medier”
 • ”Tumregler för att motarbeta konspirationsteorier, pseudovetenskap m.m. i klassrummet”
 • ”Verifiering av sidor, identiteter etc på sajter och sociala medier”
 • ”Analys av trafik, sätt att manipulera trafik och innehållsvisning på sociala medier”
 • ”Digital bild/video-analys”
 • ”Mer avancerade verktyg för att analysera och visualisera t.ex. spridningsmönster för digitalt material, digitala nätverk (t.ex. identifiera och kartlägga botnätverk)”

Flera av dessa inbegriper övningsmoment och exempel på övningar anpassade för elever, med olika svårighetsgrader och med återkopplingar till läroplanen/erna. En översikt av problemområdet kan ges med en tvåtimmarsföreläsning. Vi rekommenderar en halvdag om man vill hinna med övningar till flera olika moment. En mer gedigen genomgång av utbudet ovan förutsätter åtminstone en heldag, och kan med fördel byggas ut till en kurs som går under ett antal tillfällen.

Priser och villkor

Som alternativ eller komplettering kan vi även erbjuda workshop- eller övningsdagar för elever inom dessa områden.

Vi har också en för skolor särskilt avpassad digital prenumerationstjänst med ämnesintegrerande aktualitetsmaterial för fördjupning i högaktuella ämnen med inriktning på kompetent, pålitlig omvärldsbevakning med analys av allt från internationella politiska skeenden till viktiga vetenskapsnyheter. Utöver ett gediget fördjupningsmaterial kan då även ingå instuderingsfrågor, övningar och hänvisningar till läroplaner. Ämnen och teman kan dessutom specialbeställas.

Alle Fonti – Business class
Till företag, myndigheter och andra organisationer erbjuder vi omvärldsbevakning/analys och trendbevakning efter kundens önskemål, liksom kritisk granskning av sådant material från annat håll. Detta kan utföras i form av en beställningsrapport, eller som en prenumererad bevakningstjänst.

Vi i Alle Fonti har bakgrund som forskare i olika discipliner, och som skribenter i såväl fackpress som populärvetenskapliga tidskrifter. Med ett stort nätverk inom universitet/högskola och fackpress kan vi alltid komplettera de specialkompetenser som är relevanta i våra olika uppdrag.